Streekbelang Fort

De vereniging Streekbelang Fort werd op 23 september 1974 opgericht.
De statuten vermelden als doel van de vereniging:
"het bevorderen, verheffen en het verdedigen van de belangen van de bevolking van Fort en naaste omgeving",
alsmede:
"de kinderen van Fort en naaste omgeving in de gelegenheid stellen zich in hun vrije tijd in de open lucht te vermaken en creatief bezig te zijn"
Het komt er dus in het kort op neer, dat de vereniging, i.c. het bestuur opkomt voor de belangen van de Fortiger gemeenschap in de breedste zin van het woord.
In 2003 hebben de verenigingen Dorpsbelangen en de gemeente de Wolden een convenant afgesloten, waarin de intentie wordt uitgesproken over de wijze waarop gemeente en Dorpsbelangen willen samenwerken. Dit heeft geleid tot regelmatig overleg op verschillende niveaus. Het bestuur brengt daarover verslag uit op de algemene ledenvergadering van de vereniging. Om de communicatie nog efficienter te laten verlopen is er vanuit de gemeente een adviseur kernenparticipatie aangewezen, die vragen en eventuele klachten coördineert en voorlegt aan de juiste instantie. De lijnen zijn daardoor kort en vooral kleine zaken kunnen vaak snel geregeld worden. Enkele voorbeelden daarvan zijn: het aanbrengen van grastegels langs 't Holweg, lantaarnpaal op het parkeerterrein van de Snikke, uitbreiding van het strooibeleid, onderzoek naar wateroverlast, een nieuw kombord, nieuwe bewegwijzering (binnenkort), nodig snoei- en maaiwerk.


Streekbelang bestaat uit de onderstaande bestuursleden:

Naam Telefoon e-mailadres
Jaap Branderhorst 0523-658581 JABranderhorst@online.nl
Johan Haveman (secretaris) 0528-785286 / 06-410544156 johanhaveman@hotmail.com
Leen van den Heuvel (Penningmeester) 06-10608519 / 0528 856060 bloemberg34@ziggo.nl
Geert Lindenhols (voorzitter) 0528-371400 / 06-51928295 glindenhols@gmail.com
Jan Rozema (lid) 0528-391313 rozema12@home.nl
Corinne Rodenburg (lid) 0528-381306 / 06-20171801 rondedobbe@gmail.com
Linda Kisteman (lid) 0528-785044 familie@kisteman.nu