Overzicht streekbelang

Nieuwe pagina 1

Vereniging Streekbelang Fort e.o

KvK 40046621

 

RSIN nummer = 816393564

Secretaris     Johan Haveman

 t Holweg 16, 8924PX Veeningen

 0528-785286 / 06-410544156

 johanhaveman@hotmail.com

Namen bestuurleden

bestuursleden streekbelang Fort en omstreken    30 april 2014

 

Geert Lindenhols

Kleefegge 6a, 7921RB Zuidwolde 0528-371400 0651928295 (voorzitter)

glindenhols@gmail.com

 

Jan Rozema

Jan Westerhuisstraat 12 7924 RE Veeningen 0528-391313  (lid)

rozema12@home.nl

 

Leen van den Heuvel

Bloemberg 34, 7924 PW Veeningen 06 10608519 0528 856060 (penningmeester)

bloemberg34@ziggo.nl

 

Jaap Branderhorst

Nieuwe Dijk 24, 792IXD Zuidwolde (lid)

0523-658581  0683334957

jabranderhorst@online.nl

 

Johan Haveman

t Holweg 16, 8924PX Veeningen 0528-785286 / 06-410544156  (secretaris)

johanhaveman@hotmail.com

 

Corinne Rodenburg  

Bloemberg 22, 7924 PW  Veeningen   0528-381306   /  06-20171801(lid)

rondedobbe@gmail.com

 

Linda Kisteman

 ’t Holweg 15, 7924 PX Fort/Veeningen. (lid)

0528-785044

familie@kisteman.nu

 

 

Doelstelling  streekbelang

Het bevorderen ,verheffen  en het verdedigen  van de belangen van de bewoners van Fort en naaste omgeving.

Aldus de oprichtingsakte  van Streekbelang Fort e.o. opgemaakt in 1974.

In normale taal betekent dit, dat Streekbelang opkomt voor de belangen van de inwoners van Fort en omgeving.

Ongeveer 95% van de bevolking is lid van Streekbelang.

Het beloningsbeleid

De leden doen al hun werkzaamheden vrijwillig,alleen onkosten zoals kilometers , drukkosten  e.d. worden vergoed  

Jaarverslag 2013-2014

Het bestuur van Streekbelang Fort e.o. heeft het afgelopen jaar een aantal acties onder­nomen en diverse werkzaamheden verricht ten behoeve van onze dorpsgemeenschap. Er is hard gewerkt en veel gedaan. Ook zijn er dingen blijven liggen die wellicht wel gedaan hadden moeten worden. U mag ons daarop aanspreken op de jaarvergadering. Komt allen met ideeën en wensen. Ook mag u zicht opgeven om mee te werken aan een van de vele klussen die ons nog wachten.

 

Dorpsvisie

-          Om de dorpsvisie (zie www.dorpfort.nl) uit te werken zijn een aantal werkgroepen aan de slag gegaan. In april 2013 doet de werkgroep wonen verslag: van de 50 uitgenodigde jongeren, zijn er 10 op een informatieavond geweest. Er zijn geen specifieke wensen op tafel gekomen waar de werkgroep mee aan de slag kon gaan. De werkgroep doet verder onderzoek naar zinvolle acties om jongeren te motiveren in Fort te blijven wonen. Later in het jaar blijkt er in deze tijd van crisis geen concrete belangstelling te zijn. De werkgroep wordt opgeheven.

-          De werkgroep recreatie constateert dat er veel wandelingen zijn (nu ook een knooppunten­netwerk). Wel kan er nog gewerkt worden aan meer bekendheid van de wandel-mogelijk-he-den: er wordt besloten om een wandelgids uit te geven. Via ‘Kern met pit’ wordt een subsidie gekregen om de wandelgids gratis aan ieder lid van streekbelang te kunnen uitreiken. Dit zal op de jaarvergadering plaatsvinden.

-          De werkgroep verkeer en veiligheid gaat (naast de punten onder het kopje ‘gemeente’) aan de slag met een fietspad langs de Drogterweg. Na overleg met de gemeente wordt er bij de provincie een subsidieaanvraag gedaan. De gemeente moet haar krappe budget aan urgentere fietspaden besteden. Door een gigantische over intekening bij de provincie grijpen we in de eerste ronde naast de begeerde bijdrage voor dit fietspad. Het fietspad kan er wel komen als we voldoende steun vanuit de leden krijgen om dit samen aan te leggen. Als streekbelang gaan we verder met het vinden van financiële steun.

 

 

Diverse lopende zaken

-          Het pontje heeft last van vandalisme en moet diverse keren gerepareerd: de staalkabel en de beschoeiing.

-          De speeltuin krijgt onderhoud met behulp van enkele bewoners. O.a. wordt de zandbakrand vernieuwd.

-          De picknickbank op het verkeersplein Fort wordt vervangen met behulp van een subsidie van het Tonckensfonds. De oude bank is elders geplaatst.

-          Veeningen schenkt ons een insectenhotel, deze is geplaatst bij de Snikke/Vaarboom.

-          Ten behoeve van de AED worden inwoners geschoold. (via 112 zijn deze mensen op te roepen) De AED krijgt zijn jaarlijks onderhoud. Wellicht kunnen we een tweede AED in het buiten­ge­bied gaan plaatsen, wordt onderzocht.

-          Een subsidieaanvraag bij het Oranjefonds voor verlichting op het feestterrein is afgewezen.

Communicatie met leden

-         Op de vorige jaarvergadering is de klacht uitgesproken dat er te weinig communicatie is geweest. Vol goede moed was het streekbelang van plan om dit te veranderen. Helaas moeten we constateren dat er hooguit enige verbetering is geweest, maar nog niet de gewenste en beoogde communicatie.

Wel lanceert streekbelang binnenkort een facebookpagina (zie bijlage) waarmee we een interactief kanaal opzetten. Streekbelang kan mededelingen doen, vragen stellen

Voortbestaan Vaarboom

-         Streekbelang heeft een enquête gehouden onder de leden. Een grote meerderheid wil graag dat de school open blijft. Het blijkt echter dat we te laat zijn, even later blijkt de OR van de Vaarboom bereid is een fusie met de Esdal te tekenen. Deze fusie zal er toe leiden dat de Vaarboom gesloten wordt.

In overleg met de gemeente wel/niet gerealiseerd:

-         Drainage in het Jaagpad is aangepast

-         Een voorrangsbord op de Drogterweg ter hoogte van de Kleefegge is geplaatst

-         Een schrikbord op de Fortwijk richting Fort wordt binnenkort geplaatst

-         Nu er meer schoolkinderen naar Veeningen zullen gaan, kan er wellicht een markering voor fietsers op de route van Fort naar Veeningen (fietspad financieel niet haalbaar).

-         Het samengaan van de bestuurlijke organisaties van Hoogeveen en de Wolden heeft geen consequenties voor de service richting de burgers.

-         De Kleefegge krijgt onderhoud en de bocht bij Bloemberg ook (verzakt).

-         Er is een bordje ‘langzaam rijden’ bij de school geplaatst.

-         De bewegwijzering vanuit Fort en naar Fort wordt aangepakt.

-         Oproep van de politie: blijf aangifte doen van diefstal en vandalisme.

-         De gemeenste kan de actie op de grondprijzen niet uitbreiden naar Fort, helaas.

-         Bezuiniging op verlichting: streekbelang gaat inventariseren welke verlichting u persé aan wilt

-         houden.

-          

-         Beleidsplan streekbelang Fort voor 2014

-          

-         Vaste onderdelen zijn .

-         fondsenweving

-         Opzetten kerstboom op kruising

-         Zwerfvuil actie

-         Onderhoud speeltuin

-         Onderhoud ism  Veeningen van het pontje

-         Onderhoud en scholing vrijwillergers AED

-         Overleg B&W De Wolden

-          

-         Verder

-          

-         Aanleg voet en fietspad Drogterweg

-         Nieuwe invulling schoolgebouw

-         Verdere activiteiten


 

-     FINANCIEEL OVERZICHT   boekjaar 01-04-2013 –- 31-03-2014

 

 

Boeksaldo 01-04-2013*  €  14.358,00  
Inkomsten:  
Subsidie gem.De Wolden 500,00  
Subsidie Tonckensfonds  249,50
Flessenactie 2013   (t.b.v. speeltuin) 464,18
Contributie leden  545,00

Totaal

16.116,68
Uitgaven:  
UNIVE verzekeringen  86,20
Picknickbank Fort    249,50
Vergader- en cursuskosten 386,10
Onderhoud EAD  94,34
Diverse kleine onkosten  184.13
Contributie BOKD   75,90
Kosten EHBO   390,60
Onkosten reparatie Pontje 220.93
Kosten Rabo-bankrekening 31.91

 Boeksaldo per 31-03-2014*

€ 14.397,07

 

-         *             In het boeksaldo is inbegrepen een geblokkeerd saldo inzake “Dorpsvisie” ad € 9.500,00 ;

-                         Betreffend saldo kan uitsluitend met goedkeuring Gemeente De Wolden worden besteed.

-          

-         Dus het werkelijke batig saldo bedraagt per 01-04-2014 : €  4.897,07

-          

-          

-         De kascontroles zijn uitgevoerd en in orde bevonden door 2 leden van de vereniging en op de algemene ledenvergadering dd  10 april 2014 . Aan de penningmeester is décharge verleend over bovenvermeld boekjaar.